Rotaract

Rotaract se kao pokret počeo razvijati početkom 60-ih godina, a okupljao je uglavnom mlade ljude, studente na fakultetima i decu rotarijanaca, koji su aktivno učestvovali i pomagali u projektima lokalnih Rotary klubova u Americi, Evropi i Indiji. Pokret je postao tako značajan da ga je 1968. godine Rotary International prihvatio kao svoj program pod nazivom Rotaract, a čije je ime nastalo od dve reči: Rotary + Action. Prvi službeno osnovan klub bio je Rotaract club North Charlotte, North Carolina, SAD, koji je čarterovan dodelom povelje (službeno priznat od Rotary International-a) u martu 1968. Godine. Danas organizacija Rotaract International okuplja mlade iz više od 160 zemalja s preko 8.700 klubova i preko 200.000 članova.

Rotaract je međunarodna organizacija koja okuplja mlade ljude između 18.-30. godine.Članovi su uspešni ljudi, koji u sklopu aktivnosti kluba održavaju manje formalne sastanke, što uključuje predavanja, diskusije, različite radionice, posete lokalnim kulturnim događajima, kao i povezivanje i druženje sa drugim klubovima

Organizacija omogućava mladim i ambicioznim ljudima, da prepoznaju potrebe zajednice u kojoj žive te da, kroz vlastiti doprinos i angažman u ispunjavanju tih potreba, razvijaju i unapređuju svoja znanja i veštine izgrađujući visoka etička načela u poslovnom i društvenom životu. To je organizacija koja ujedinjuje mlade širom sveta, te promoviše prijateljstvo i bolju povezanost mladih ljudi, međunarodnu toleranciju i mir.

Rotaract Club Zrenjanin osnovan je 2000. godine od strane Rotary Club-a Zrenjanin. Kao inicijalna grupa, koju su sačinjavali deca rotarijanaca, sastaje se sve do 2002. godine kada zvanično biva priman u Rotary porodicu od strane Rotary International-a.

Rotarakt klub Zrenjanin u novom odnosno postojećem sastavu funkcioniše od 2010. Godine.Trenutno Klub ima 13 punopravnih članova i 1. gosta.Od 2010. godine kativnosti Kluba usmerne su ka služenju lokalnoj zajednici, pružanju humanitarne pomoći angažovnjem u nacionalnim i intrenacionalnim Rotarakt i Rotari forumima.

Zrenjanin